Awards & Achievements

For his achievements in the field of Indian Music, the following accolades have been bestawed upon Pt.Shounak Abhisheki

  • Pune Ki Asha Puraskar
  • Balgandharva Puraskar
  • NCPA Excellence Award
  • Zee Gaurav Puraskar
  • Saraswatibai Rane Puraskar
  • Pt.Ramkrishnabua Vaze Yuva Puraskar
  • Pt.Dinanath Mangeshkar Puraskar By Marathi Natya Parishad
  • Pt.Ram Marathe Puraskar
  • Symbiosis University Cultural Award
  • Haribhau Sane Puraskar

 


© www.shounakabhisheki.com                                                                                                                                                                          Developed by Maitraee Graphics